شماره تلفن نوبت دهی بیمارستان امام خمینی تهران 

شماره تلفن نوبت دهی بیمارستان امام خمینی تهران

شماره تماس تلفن بیمارستان امام خمینی تهران

شماره تماس تلفن بیمارستان امام خمینی تهران

شماره تلفن نوبت دهی درمانگاه بیمارستان امام خمینی تهران

شماره های تلفن بیمارستان امام خمینی(ره) تهران

شماره تلفن: 66939010 ، 61190 ، 6

شماره فکس: 66581615

پست الكترونيكي: Imamhospital@tums.ac.ir

نوع فعالیت: بیمارستان دانشگاهی و آموزشی هزار تخت خوابیآدرس بیمارستان امام خمینی تهران

تهران - انتهای بلوار کشاورز - بیمارستان امام خمینی تهران

شماره تماس های بیمارستان امام خمینی

66939010 ، 61190 ، 6

پست الكترونيكي: Imamhospital@tums.ac.ir

کلمات کلیدی :

شماره تلفن نوبت دهی درمانگاه بیمارستان امام خمینی تهران

شماره تلفن بیمارستان امام خمینی تهران

شماره تلفن نوبتدهی درمانگاه بیمارستان امام خمینی تهران

شماره تلفن درمانگاه بیمارستان امام خمینی تهران
شماره تماس بیمارستان امام خمینی تهران