طرف قرار داد بیمارستان امام خمینی تهران 

بیمه های طرف قرار داد با بیمارستان امام خمینی تهران

بیمه های طرف قرار داد با بیمارستان امام خمینی تهران

بیمه هایی که با بیمارستان امام خمینی تهران قرارداد دارند.

بیمه های طرف قرار داد با بیمارستان امام خمینی تهران

بیمه های طرف قرار داد با بیمارستان امام خمینی تهران

بیمه های طرف قرارداد: بیمه نیروهای مسلح - بیمه تامین اجتماعی - بیمه ایران - بیمه ملت - بیمه بانک هاآدرس بیمارستان امام خمینی تهران

تهران - انتهای بلوار کشاورز - بیمارستان امام خمینی تهران

شماره تماس های بیمارستان امام خمینی

66939010 ، 61190 ، 6

پست الكترونيكي: Imamhospital@tums.ac.ir

کلمات کلیدی :

بیمه های طرف قرار داد با بیمارستان امام خمینی تهران

بیمه هایی که با بیمارستان امام خمینی تهران قرارداد کامل دارند

طرف قرار داد بیمارستان امام خمینی تهران
بیمه های قابل قبول در بیمارستان امام خمینی تهران

تعرفه قرارداد بیمه های تکمیلی با بیمارستان امام خمینی تهران