بیمه های طرف قرارداد بیمارستان امیراعلم 

بیمه های طرف قرارداد بیمارستان امیراعلم

طرف قرارداد بیمه هایی که با بیمارستان امیراعلم قرارداد دارند

بیمه هایی که با بیمارستان امیراعلم قرارداد دارند

تعرفه بیمه های طرف قرارداد بیمارستان امیراعلم تهران

بیمه های طرف قرارداد بیمارستان امیراعلم

1. تامین اجتماعی

2. خدمات درمانی - بیمه سلامت همگانی

3. کمیته امداد

4. ارتش

5. زندانیان

6. زنجیره امیدآدرس بیمارستان امیر اعلم تهران

تهران - خیابان انقلاب، دروازه دولت، خیابان سعدی شمالی

شماره تماس های بیمارستان امیر اعلم

021-66708103(4)

021-66706106

کلمات کلیدی :

بیمه های طرف قرارداد بیمارستان امیراعلم

بیمه های طرف قرارداد بیمارستان امیراعلم تهران

بیمه های طرف قرارداد
بیمه های طرف قرارداد بیمارستان امیراعلم بیمارستان

بیمه های طرف قرارداد درمانگاه