ساعت ملاقات در بیمارستان امیر اعلم 

ساعت ملاقات در بیمارستان امیر اعلم

زمان ملاقاتی در بیمارستان امیر اعلم تهران

زمان ملاقاتی در بیمارستان امیر اعلم

زمان ملاقاتی در بخش های ویژه بیمارستان امیراعلم

زمان ملاقاتی در بخش های بستری بیمارستان امیر اعلم تهران

ساعات ملاقات بيماران در بخش هاي بستري عادي هر روز ساعت 14 الي 16

ساعات ملاقات بيماران در بخش هاي ويژه بیمارستان امیراعلم ساعت14:30الي 15:30

خارج از ساعات ملاقات (در موارد اضطراري)حضور در بخش با هماهنگي واحد اطلاعات و انتظامات و در صورت صدورمجوز ورود انجام مي گيرد .آدرس بیمارستان امیر اعلم تهران

تهران - خیابان انقلاب، دروازه دولت، خیابان سعدی شمالی

شماره تماس های بیمارستان امیر اعلم

021-66708103(4)

021-66706106

کلمات کلیدی :

ساعت ملاقاتی در بیمارستان امیراعلم تهران

ساعات ملاقاتی بخش های بستری بیمارستان امیر اعلم

زمان ملاقاتی در بیمارستان امیراعلم تهران
بیمارستان امیراعلم

تایم ملاقاتی در بیمارستان امیراعلم