پرتال جامع اطلاعات بيمارستان آيت اله كاشاني تهران 

پرتال جامع اطلاعات بيمارستان آيت اله كاشاني تهران

اطلاعات بيمارستان آيت اله كاشاني تهران

اطلاعات بيمارستان آيت اله كاشاني تهران

صفحه اصلي بيمارستان آيت اله كاشاني تهران

بيمارستان آيت اله كاشاني تهران

بيمارستان آيت اله كاشاني شامل خدمات هايي شامل خدمات سرپايي و خدمات بستري و بخش هاي ويژه و درمانگاه هاي تخصصي و فوق تخصصي و پاراكلينيكي ميباشد.

نوبت دهی ................................................... ٥٥٣٤١٦٩٤

نمابر .......................................................... ٥٥٠٧٧٠١١

تلفنخانه .................................................. ٦- ٥٥٠٦١١٣٤آدرس بيمارستان آيت اله كاشاني تهران

تهران، خیابان خزانه بخارایی جنوبی، فلکه دوم

شماره تماس هاي بيمارستان آيت اله كاشاني تهران

٦- ٥٥٠٦١١٣٤


کلمات کلیدی :

بيمارستان آيت اله كاشاني تهران

وب سايت بيمارستان آيت اله كاشاني تهران

اطلاعات بيمارستان آيت اله كاشاني تهران
صفحه اصلي بيمارستان آيت اله كاشاني تهران

پرتال اطلاعات بيمارستان آيت اله كاشاني تهران